Podmínky provozu linky 906 70 22 70

Podmínky provozu linky 906 70 22 70

Tyto podmínky upravují pravidla volání na linku 906 70 22 70 a s ním spojeného televizního pořadu s názvem „iQvíz”, které provozuje společnost Mediatex s.r.o. Jednotlivé úkony v rámci pořadu uvedeného v předchozí větě mohou vykonávat též třetí osoby zmocněné či pověřené společností Mediatex s.r.o..

I.

Linka 906 70 22 70

 1. Linka 906 70 22 70 je telefonická linka se zvláštním tarifem zaměřená na poskytování zábavných her a odborných služeb po telefonu. Tato linka je provozována spolu s pořadem „iQvíz”, vysílaným živě na TV8. Pořad „iQvíz”, (dále jen „Pořad” nebo „Hra”) je všeobecná zábavná hra pro diváky, kteří se dovolají do Pořadu a jejichž úkolem je zahrát si s moderátorkou Pořadu hry o ceny nebo fanty.
 2. Provozovatelem  Pořadu je společnost Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava 3,  IČO: 35 763 418, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/ B (dále jen„Provozovatel”).  Technický servis pro linku 906 70 22 70 na území České republiky zajišťuje společnost Globdata a.s. se sídlem Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489

II.

Spojení na linku 906 70 22 70

 1. Linka 906 70 22 70 funguje 24 hodin denně. Cena za každou započatou minutu spojení na linku 906 70 22 70 je 70 Kč vč. DPH. Volající mají možnost vybrat si z nabídkového menu z právě dostupných možností.
 2. Probíhá-li právě vysílání Pořadu a volající si zvolí možnost přepojení do studia, čekání na spojení je doprovázeno poslechem horoskopů.
 3. Další možností volajícího je přepojení na astroložky (déle jen „operátorky“), které jsou připraveny na svém telefonu. Vedle náhodného přepojení na libovolnou, právě dostupnou operátorku si volající mohou vybrat operátorku podle tematické volby, nebo se volající mohou obrátit přímo na konkrétní operátorku, a to volbou jejího osobního kódu. Seznam operátorek je k dispozici na www.ivestenie.sk.
 4. Zvolí-li volající konkrétní operátorku, která není zrovna dostupná, je vrácen na začátek nabídkového menu.
 5. Pokud se volajícímu opakovaně nedaří zvolit dostupnou službu, je volání automaticky ukončeno.

III.

Přihlášení do Pořadu

 1. Přihlásit se do Pořadu mohou zájemci pouze prostřednictvím telefonní linky 906 70 22 70.
 2. Každému volajícímu, který se rozhodne pro možnost spojení do studia, je přehrána nabídka všech služeb dostupných na lince 906 70 22 70, a to na začátku spojení. Volajícímu, který se rozhodne pro možnost spojení do studia a k propojení volajícího do studia během poslechu horoskopů nedojde, bude hovor následně automaticky přesměrován do hlavní nabídky.
 3. Čekání na přepojení volajícího do studia je doprovázeno poslechem horoskopů.

 

IV.

Podmínky účasti a pravidla Hry

 1. Hry se mohou zúčastnit volající, kteří v době přímého přenosu Pořadu dovršili věk 18 let a jsou schopni dobře komunikovat v českém nebo slovenském jazyce.
 2. Hry „iQvíz” se nemohou účastnit zaměstnanci a spolupracovníci společností  Mediatex s.r.o. a  Globdata a.s., včetně osob blízkým těmto osobám dle ust.§116 občanského zákoníku. Hrát  dále nemohou členové štábu Pořadu, kteří se podílí na přípravě a výrobě Pořadu, a osoby blízké těmto osobám dle ust.§l 16 občanského zákoníku.
 3. Volající na linku 906 70 22 70, který zvolí možnost propojení do studia, je propojován v souladu s dramaturgií Pořadu. Je-li zájemců o spojení do studia více, je automaticky propojen jeden z nich. Šance na přepojení do studia je nezávislá na délce či počtu volání. Propojení do studia není zaručeno každému volajícímu, je závislé pouze na dramaturgii pořadu.
 4. Volající zvolením možnosti přepojení do studia, potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito podmínkami.
 5. Volající, který je propojen do studia bezprostředně odpovídá na aktuální úkol. Pokud volající odpoví na položenou otázku správně, získá možnost výběru. Dá pokyn moderátorce k vyplacení (zaslání) aktuální výhry nebo k zaslání unikátního pin kódu, který mu následně umožní čerpání astrologických služeb po telefonu až do výše výhry. Volající nemůže svoji odpověď na otázku čí pokyn ohledně způsobu vypořádání výhry dodatečně změnit.
 6. Hry předkládá moderátorka v průběhu vysílání Pořadu.
 7. Je-li více různých variant „výhry”, seznamuje moderátorka s těmito variantami diváky v průběhu vysílání Pořadu.

V

Pravidla hovorů na lince 906 70 22 70

Pokud volající kdykoliv během jeho volání nerespektuje pokyny operátorky, či moderátorky, nemluví srozumitelně, svým chováním či vystupováním může poškodit Pořad či použije výraz v rozporu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími televizní vysílání v ČR či dobrými mravy obecně, bude s ním hovor ukončen a volající ztrácí případný nárok odpovídat na hraní otázku, na úkol, či nárok na případnou výhru.

VI.

Reklamační řád a protesty

1. V případě, že v průběhu spojení dojde k selhání spojení (např. volající ztratí signál), v důsledku čehož  volající  nestihne  odpovědět,  nebo  nebude  možné jednoznačně  určit volajícího, ztrácí volající nárok odpovídat na hraní otázku, zadat úkol, či nárok na případnou „výhru”.

2. V případě, že správná odpověď na otázku byla moderátorkou Pořadu vyhodnocena jako chybná, může volající vznést protest a „výhra” mu bude přiznána.

3. Pokud se kdykoliv po skončení Pořadu zjistí, že chybná odpověď volajícího na otázku byla  omylem na straně Provozovatele vyhodnocena jako správná, nebude výsledek dosažený volajícím zpětně anulován; toto však neplatí pro případy úmyslného jednání ze strany volajícího, které by k takovémuto výsledku vedlo.

4.V případě jakýchkoliv technických problémů při natáčení Pořadu může být Pořad přerušen, v takových případech ztrácí volající nárok odpovídat na hraní otázku či zadat úkol.

5. Reklamace a protesty se zasílají písemně na adresu Provozovatele.

VII.

Ceny a výhry

Za výplatu výher odpovídá provozovatel Pořadu. Výhry ve Hře „iQvíz”, podléhají zdanění ve smyslu platných právních předpisů a výhercům se poukazují zpravidla do 30 dnů od data vysílání Pořadu, ve kterém tuto výhru získali, nejpozději však 90 dnů od data vysílání daného Pořadu. Nepodaří-li se výhru doručit výherci na jím udanou adrese, je výhra uložena u Provozovatele a výherce má povinnost si ji vyzvednout nejpozději do 120-ti dnů od data vysílání daného Pořadu, jinak výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Provozovatele. Pro přepočet  bude aplikován směnný kurz ze dne odeslání výhry.

VIII.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou vydány v souladu s Obecnými doporučeními pro poskytování audiotexových služeb zveřejněnými na internetové stránce www.platmobilem.cz a jsou zveřejněny na internetové stránce  www.TV8.sk a www.globdata.cz .
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit. V takovémto případě pozbývá účinnosti předcházející znění podmínek a provoz na lince 906 70 22 70 se řídí změněným či novým zněním podmínek.

Dne 15.12.2016

Mediatex, s.r.o.