PRAVIDLÁ SÚŤAŽE TUTOVKA

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 54, 830 00  Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B. spolu so spoločnosťou Phonotex spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 686 600, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10656/B. ( ďalej len „organizátor“).

II. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

1. Súťaž je propagačná a reklamná hra, ktorá v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je hazardnou hrou nakoľko súťažiaci musí preukázať svoje vedomosti a zručnosti. Účelom súťaže je podpora poskytovaných služieb a aktivít organizátora, TV stanice TV OSEM, príp. reklamných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v súťaži.

2. Súťaž je platná od 01.01.2017 až do odvolania.

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora.

IV. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

1. Účastník sa zapojí do súťaže o výhry, ak zavolá na audiotexové čísla uverejnené počas televíznych relácií televízie TV OSEM, alebo využije ktorúkoľvek audiotexovú službu organizátora, alebo zavolá na audiotexové čísla vyhradené pre túto súťaž. Každý účastník, ktorý v daný mesiac aspoň raz splnil podmienku vstupu do súťaže TUTOVKA, má možnosť získať cenu alebo finančnú výhru v mesačnom losovaní.

2. Losovanie výhercu prebieha v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jedného súťažného obdobia – kalendárneho mesiaca z tých účastníkov, ktorí v daný mesiac aspoň raz splnili podmienku vstupu do súťaže TUTOVKA.

3. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a budú vyzvaní na zodpovedanie dvoch vedomostných otázok, ktoré sú podmienkou na získanie výhry. Na zodpovedanie každej jednej otázky budú mať 15 sekúnd, ak organizátor nerozhodne inak. Ak sa nepodarí vylosovanú osobu skontaktovať, alebo vylosovaná osoba nezodpovie obidve položené otázky správne alebo v časovom limite, vylosovaná osoba nemá nárok na získanie výhry. Organizátor si v tomto prípade vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe, t.z., vylosovaní náhradníka, alebo postúpení ceny do ďalšieho kola, alebo prepadnutí výhry v prospech organizátora.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ORAGANIZÁTORA

1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek počas hry nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, meniť počet výhier ako aj počet a výšku bonusových hier.

2. Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu celého trvania súťaže. Organizátor je oprávnený použiť počas súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci získať špeciálne výhody.

3. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

4. Na výhru v súťaži nie je právny nárok a výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

5. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

6. Výhra zo súťaže bude výhercovi odovzdaná do 90 dní od oznámenia výhry ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak.

7. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech organizátora, ak organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účastník súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

2. Za konanie tretích osôb, účastníkov súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na súťaži organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú elektronickú a inú komunikáciu. Organizátor a technický správca systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.

4. Organizátor a technický správca systému nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.

VII. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Zapojením sa do súťaže TUTOVKA vyjadruje účastník súťaže súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže.

2. Údaje o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete tu. https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-za-ucelom-poskytnutia-sluzby-audiotex-klientovi-plnenie-zmluvy-is-audiotex/

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese www.mediatex.sk.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v súťaži bezvýhradne súhlasí.

3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

V Bratislave dňa 01.01.2017.