ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE „TV SCRABLE“

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Súťaž „TV SCRABLE“ je interaktívna televízna súťaž /ďalej len „Súťaž“/, v ktorej je možnosť získať finančnú, vecnú alebo inú výhru na základe preukázania vedomostí a zručností súťažiacich účastníkov. Súťaž má charakter interaktívnej propagačnej, zábavno-vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Účelom Súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, televíznej stanice, reklamných partnerov súťaže, podpora a propagácia predaja časopisu Magická žena (ďalej len „časopis“). Pokiaľ sa ďalej v týchto podmienkach hovorí o časopise, rozumie sa tým jeho digitálna verzia. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
 3. Súťaž bude vysielaná v rámci televízneho programu televíznej stanice TV OSEM alebo na inej televíznej stanici určenej Organizátorom.
 4. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel priebehu Súťaže a podmienok získania prístupu k digitálnemu obsahu časopisu (ďalej len „služba“). V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné úplné znenie pravidiel zverejnené na www.mediatex.sk.

 

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 1. Organizátorom a poskytovateľom spotrebiteľskej propagačnej súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B. Organizátor je  subjektom oprávneným na uzatváranie zmlúv, predmetom ktorých je zaistenie umiestnenia mediálnej komerčnej komunikácie vo vysielaní televíznych programových služieb vysielateľa.

 

III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE 

 1. Súťaž sa uskutoční v období od 20.03.2020 do odvolania. Súťaž bude vysielaná v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora.

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý divák televíznej súťaže v zmysle bodu 1. tohto článku IV., ktorý súhlasí s týmto štatútom súťaže a ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
 3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora.

 

V. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Fyzická osoba sa stáva účastníkom súťaže v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom, a to na základe zatelefonovania na telefónne číslo zverejnené resp. zobrazené na obrazovke alebo oznámené moderátorom. Úspešné spojenie s automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu spustí automatická hláska.
 2. Každému volajúcemu je na linke nadiktovaný aktivačný kód, ktorý slúži ako prístup k digitálnemu čítaniu časopisu Magická žena. Na webovej stránke: http://www.magickazena.sk v kategórii „Kúpiť a čítať“ si účastník vyberie konkrétne číslo časopisu Magická žena a zvolí prístup cez „Zľavový kód“. Do políčka vpíše účastník aktivačný kód a potvrdí „uplatniť“. Tento kód nie je prenosný, je viazaný k trom IP adresám, z ktorých bol použitý prvýkrát. Jeden kód je možné uplatniť opakovane po dobu 30 dní od uskutočneného telefonického hovoru, vždy však z troch rovnakých IP adries a na jedno číslo časopisu.
 3. Službu digitálneho čítania časopisu Magická žena je možné zakúpiť 24 hodín denne 7 dní v týždni.
 4. Každé jedno zatelefonovanie zo Slovenskej republiky na číslo súťaže 0980 700 980, pri ktorom dôjde k spojeniu s automatickým telefónnym systémom organizátora, je zaúčtované sumou 2,- EUR s DPH/1 min., resp. podľa cenníka operátora, s ktorým má účastník uzatvorenú zmluvu o pripojení. Cena hovoru je účtovaná minútovou tarifikáciou.
 5. Ak po vypočutí si informácie o aktivačnom kóde pre digitálny prístup časopisu Magická žena sa následne účastníkovi ozve automatická hláska, ktorá mu oznámi, že jeho telefonát bude prepojený do štúdia, znamená to, že jeho telefonát bol náhodne vybraný automatickým telefónnym systémom. Každá iná automatická hláska okrem tej, ktorá oznamuje prepájanie do štúdia znamená, že telefonát nebol náhodne vybraný a účastník stratil možnosť odpovedať na otázku v štúdiu. Takýto telefonát je následne po doznení hlásky automaticky ukončený.
 6. Volajúci prepojený do štúdia, odpovedá moderátorovi súťaže na vedomostnú otázku. Ak účastník súťaže splní podmienky súťaže a odpovie na položenú vedomostnú úlohu správne, vyhráva finančnú alebo inú výhru, ktorá bola vyhlásená v priebehu relácie. Odpoveď účastníka súťaže sa považuje za správnu len v prípade, ak je vyslovená v slovenskom jazyku. V prípade odpovede účastníka v českom alebo inom jazyku je tento moderátorom vyzvaný, aby odpovedal v slovenskom jazyku.
 7. V prípade ak účastník nesplní podmienky Súťaže a na položenú vedomostnú úlohu neodpovie alebo neodpovie správne, nevyhráva žiadnu výhru. Každá výhra účastníka súťaže je podmienená preukázaním jeho zručností a vedomostí. Účastník Súťaže musí správne zodpovedať vedomostnú úlohu. Organizátor je oprávnený kedykoľvek počas hry meniť výšku výhry, počet výhier ako aj počet a výšku bonusových hier.
 8. Po splnení pravidiel a správnom zodpovedaní vedomostnej úlohy účastník na základe požiadania Organizátora oznámi osobné údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, bydlisko. Účastníkovi, ktorý v Súťaži splnil pravidlá a správne zodpovedal položenú úlohu, bude výhra zaslaná organizátorom priamo účastníkovi poštovou poukážkou alebo iným spôsobom stanoveným organizátorom, pričom náklady spojené so zaslaním a prevzatím výhry znáša účastník Súťaže.
 9. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov výhercu. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.
 10. Po nesprávnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa spojenie s účastníkom ukončí, ak organizátor nerozhodne inak.
 11. Účastník sa môže Súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor. Každým jedným zavolaním získava účastník nový aktivačný kód na prístup k digitálnemu čítaniu časopisu.
 12. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok a výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 13. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v Súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor Súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 14. Výhry zo Súťaže budú výhercom zasielané do 90 dní od oznámenia výhry, ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak.
 15. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech Organizátora, ak Organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie Organizátora.
 16. Každý účastník programu, ktorý v daný mesiac zavolal na audiotexové číslo uverejnené počas relácie TV SCRABLE, je automaticky zaradený do mesačného zlosovania o finančnú alebo vecnú výhru v rámci súťaže TUTOVKA. Podrobné informácie a pravidlá súťaže Tutovka nájdete na webovej stránke TUTOVKA

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor Súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo Súťaže. Rozhodnúť o prípustnosti účasti účastníka v Súťaži má po nadviazaní telefonického spojenia s automatickým telefónnym systémom aj moderátor Súťaže, resp. iná poverená osoba.
 2. Za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, TV vysielania, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú, elektronickú a inú komunikáciu. Organizátor a technický správca systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.
 4. Organizátor a technický správca systému nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 5. Za účelom zatraktívnenia hry, zintenzívnenia hry a zvýšenia úspešnosti hľadania správnej odpovede si organizátor vyhradzuje právo na vykonanie takých postupov (kedykoľvek počas hry meniť výšku a počet výhier, výšku a počet bonusových hier, grafické, hlasové a zvukové efekty, použitie pomôcok, prémie za odpovede, a pod.), ktoré napomáhajú účastníkom hry eliminovať nesprávne odpovede a zvýšiť účasť v Súťaži. Takáto činnosť Organizátora nie je považovaná za ovplyvňovanie priebehu Súťaže.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže, a to najmä počet náhodných výberov a/alebo ich čas, počet hier v jednej relácii a/alebo ich čas a trvanie, úlohu súťažiaceho, spôsob overovania súťažiaceho, súťažné úlohy, vedomostné úlohy resp. celú mechaniku Súťaže.
 7. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie organizátora bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
 8. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@tv8.sk s označením „Sťažnosť na Súťaž TV SCRABLE“.
 9. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času Súťaže sa viaže, z akého telefónneho čísla sa sťažovateľ zapojil, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 10. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

 

VII. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Zapojením sa do súťaže TV SCRABLE, odvysielaného na televíznej stanici TV8, vyjadruje účastník súťaže súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže.
 2. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach: https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-v-suvislosti-so-sutazou-tv-scrable-is-tv-scrable/
 3. Organizátor si vyhradzuje právo organizovať odovzdanie, resp. oznamovanie výhier ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít, s čím účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1.  Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese www.mediatex.sk.
 2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v Súťaži bezvýhradne súhlasí.
 3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 05.01.2021