Štatút súťaží na Facebook stránke Televízie OSEM

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Súťaž je propagačnou súťažou /ďalej len „súťaž“/, v ktorej je možnosť získať finančnú, vecnú alebo inú výhru na základe preukázania zručností súťažiacich účastníkov. Súťaž má charakter propagačno – spotrebiteľskej súťaže, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Účelom Súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Televízie OSEM (ďalej len „TV8“) a značky TV8 na sociálnej sieti Facebook, jej výrobkov, služieb a aktivít, podpora značky Organizátora súťaže (ďalej len „Organizátor“), predaja reklamných predmetov Organizátora a podpora reklamných, mediálnych a iných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v súťaži.
 3. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke TV8.
 4. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel priebehu Súťaže zverejnenej a propagovanej prostredníctvom Facebook, pričom pre organizáciu súťaže a určenie jej výhercu je záväzné úplné znenie pravidiel zverejnené na www.mediatex.sk.

 

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B.

III. TRVANIE SÚŤAŽE

 1. Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke TV8.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba v zmysle bodu 1. tohto článku IV., ktorá súhlasí s týmto štatútom súťaže a ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre ňu stávajú záväzné.
 3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci Organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech Organizátora.

V. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A ŽREBOVANIE VÝHERCOV

 1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“), označením príspevku tlačidlom „Zdieľať“ alebo vložením fotografie pod súťažný príspevok, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.
 2. Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo vložením jednej fotografie, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 3. V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch alebo vloží viacero fotografií pod daný súťažný príspevok, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 4. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 5. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 6. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný Organizátorom, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

VI. URČENIE VÝHERCOV

 1. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný Organizátorom, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 2. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov Organizátora v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.

VII. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE

 1. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany Organizátora pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie. Zároveň bude výherca súťaže Organizátorom vyzvaný prostredníctvom súkromnej Facebook správy, aby kontaktoval Organizátora súťaže. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je Organizátor oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
 3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej Facebook správy.
 4. Ak Organizátor zašle výhru výhercovi súťaže poštou alebo kuriérom, tak najneskôr do 90 dní, odkedy výherca súťaže poskytol Organizátorovi kompletné kontaktné údaje.
 5. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou alebo kuriérom, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora.
 6. Organizátor je oprávnený rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností má Organizátor právo rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže.
 7. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom v príslušnom súťažnom príspevku.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Účastník súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má Organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.
 2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Organizátor vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke TV8 alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 3. Za konanie tretích osôb, účastníkov súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na súťaži Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 4. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek poruchy internetu, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce elektronickú a inú komunikáciu. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.
 5. Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 6. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže.
 7. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke TV8.
 9. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Organizátora bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
 10. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.
 11. Pokiaľ účastník súťaže podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, Organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@tv8.sk s označením „Sťažnosť na Facebook súťaž TV OSEM“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 12. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 13. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
 14. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

  IX. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke TV8 v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
 2. Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Viac na Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s facebook súťažou TV8 (IS „facebook súťaž TV8“)
 3. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese  www.mediatex.sk.
 2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v súťaži bezvýhradne súhlasí.
 3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

 

V Bratislave 08.02.2021