Všeobecné obchodné podmienky služby elektronická pohľadnica

Popis služby

 1. Elektronická pohľadnica je služba zasielania elektronických pohľadníc a odkazov prostredníctvom SMS k rôznym príležitostiam spojeným s vysielaním televízie TV OSEM.
 2. Elektronická pohľadnica je zaslaná odosielateľom formou SMS, ktorou si odosielateľ za službu zároveň zaplatí.
 3. Elektronické pohľadnice sú odovzdané osobám, pre ktoré sú určené. Vybrané pohľadnice môžu byť zverejnené alebo odvysielané priamo vo vysielaní televízie TV OSEM.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom a technickým realizátorom služby je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B.

Odosielateľ

 Odosielateľ je osoba, ktorá posiela elektronickú pohľadnicu prostredníctvom SMS.

Podmienky používania a cena služby

 1.  Elektronická pohľadnica je zaslaná odosielateľom formou SMS v tvare:

ODKAZ (medzera) meno, číslo alebo iný identifikátor, ktorým je určené, komu je pohľadnica určená (medzera) text pohľadnice na číslo 8844.

 1. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo ODKAZ písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS.
 2. Odosielateľ, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS.
 3. Odosielateľ, ktorý odošle SMS v správnom tvare a na správne číslo, je spätne informovaný o spoplatnení služby.
 4. Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 8844 je účtovaná podľa platných cien operátorov. Cena spätnej SMS, potvrdzujúca zaplatenie služby, je účtovaná sumou 0,90€ s DPH.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ ani technický realizátor služby elektronickej pohľadnice nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérové a hardvérové chyby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce funkčnosť služby.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích osôb.
 3. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah textov zasielaných odosielateľom. Zodpovednosť za obsah pohľadnice nesie odosielateľ.

Ochrana osobných údajov

 1. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas s občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od Prevádzkovateľa služby.
 2. Spracovanie osobných údajov sa riadi platnou legislatívou. Spoločnosť Mediatex pri poskytovaní tejto služby nespracováva osobné údaje.

Osobitné ustanovenia

 1. Používaním služby odosielateľ potvrdzuje, že si tieto podmienky pozorne prečítal, rozumie im a s týmito podmienkami úplne a bez obmedzenia súhlasí.
 2. Odosielateľ pohľadnice nesie plnú zodpovednosť za obsah pohľadnice.
 3. Prevádzkovateľ nehradí odosielateľovi žiadne náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s využívaním služby.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a odosielateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami služby elektronická pohľadnica sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť všeobecné obchodné podmienky služby elektronická pohľadnica.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, inovovať a ukončiť prevádzkovanie služby elektronická pohľadnica bez súhlasu odosielateľ a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien odosielateľovi.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

V Bratislave 08.12.2021