Všeobecné podmienky používania služby SYMBOLY OSUDU

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom a technickým realizátorom služby je Mediatex s.r.o., s.r.o., P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B /ďalej len „Prevádzkovateľ“/.

II. Užívateľ

Užívateľ je osoba, ktorá si vybrala a zaplatila za služby na stránke www.symbolyosudu.sk  /ďalej len „Užívateľ“/.

II. Popis služby

Symboly osudu je zábavná online služba, ktorá slúži pre digitálne zobrazenie veštby z kariet /ďalej len „Služba“/. Užívateľ si vyberá z troch druhov veštby, ktoré sú prístupné cez internet prostredníctvom webstránky. Pre zobrazenie veštby musí užívateľ odoslať SMS v tvare zobrazenom pri jednotlivých druhoch veštby. Po odoslaní SMS v správnom tvare je užívateľovi doručený SMS kód s jednorazovou platnosťou, ktorý zadá do políčka pre získanie veštby. Zaslaním SMS v správnom tvare si užívateľ za službu zaplatí.

IV. Pravidlá účasti

 1. Táto služba má výhradne zábavný charakter.
 2. Nejedná sa o predplatnú službu.
 3. Užívateľ nemá žiadny nárok na zmenu či editáciu veštby.
 4. Odosielateľ SMS nemá žiadne nároky na vrátenie poplatkov za korektne poskytnutú službu.
 5. Na prístup k digitálnemu obsahu služby je zo strany užívateľa spravidla potrebné použiť prístupový kód. Ak užívateľ nepoužije správne prístupové údaje, nemôže mu Prevádzkovateľ garantovať prístup k službe.
 6. Doručený SMS kód má jednorazovú platnosť.
 7. K výsledkom veštby má užívateľ prístup iba prostredníctvom internetových stránok.
 8. Na požiadanie je účastníkovi výsledok veštby zaslaný na mail, ktorý užívateľ uvedie.

V.  Platba za službu

 1. Prístup pre digitálne zobrazenie služby môže užívateľ zaplatiť iba prostredníctvom zaslania SMS z jeho mobilného zariadenia, na ktoré mu bude následne doručená SMS s prístupovým kódom s jednorazovou platnosťou. Prijatá SMS bude spoplatnená podľa aktuálneho a platného cenníka prevádzkovateľa.
 2. Cena prístupu k jednotlivým službám prostredníctvom SMS je:

a) Výklad na konkrétnu otázku

Tvar SMS: OSUD2 na číslo 8844

Cena SMS je 2€ s DPH.

 

b) Výklad na deň

Tvar SMS: OSUD3 na číslo 8844

Cena SMS je 3€ s DPH.

 

c) Výklad na mesiac

Tvar SMS: OSUD4 na číslo 8844

Cena SMS je 4€ s DPH.

 1. Vo všeobecnosti je cena jednotlivých druhov služieb stanovená vo forme okamžitého prístupu k digitálnemu obsahu služby. Súčasťou prístupu k službe môže byť akciová ponuka.

 

VI. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ služby neručí za výpadky služby a vymazanie obsahu.
 2. Prevádzkovateľ taktiež nepreberá zodpovednosť za obsah veštby a chovanie ľudí, ktorí si veštbu prečítali.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iný chránený materiál v dôsledku vášho používania webstránky, prípadne za vaše sťahovanie akýchkoľvek materiálov na nich uverejnených alebo akýchkoľvek webstránok s nimi spojených.

VII. Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky a jednotlivých služieb  je predmetom práv duševného vlastníctva výlučne jeho majiteľa a autora. Akékoľvek kopírovanie alebo iné použitie vrátane ďalšej distribúcie alebo predaj sú prísne zakázané. Takáto činnosť je dôvodom pre podanie občianskoprávnej žaloby a prípadne tiež dôvodom trestnoprávnej zodpovednosti.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ vyjadruje súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných informačných SMS a mailov marketingového charakteru od prevádzkovateľa služby.
 2. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkachhttps://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-v-suvislosti-s-propagacnou-cinnostou-is-marketing/

IX. Reklamácie

 

 1. Ak si želáte reklamovať chybu prístupu k predplatenej službe, podať sťažnosť alebo iný podnet, môžete tak urobiť prednostne na: info@mediatex.sk, v prípade výskytu chyby v lehote 5 dní.
 2. Aby sme mohli vašu reklamáciu vybaviť k vašej spokojnosti, je potrebné v nej uviesť:
 • zrozumiteľný popis reklamovanej chyby,
 • časový údaj o výskyte chyby,
 • telefónne číslo, z ktorého ste zaslali SMS.
 1. Ak nám reklamáciu doručíte e-mailom, odporúčame vám archivovať si e-mailovú správu, ktorá obsahuje vašu reklamáciu. Ak uplatníte reklamáciu písomne v podobe poštovej zásielky, odporúčame vám archivovať si aspoň príslušný podací lístok a kópiu listu.
 2. V prípade, že budeme môcť vašu reklamáciu uznať ako opodstatnenú, vybavíme ju v zákonnej lehote, o čom vás budeme informovať.

 X. Zmena zmluvných podmienok

Prevádzkovateľ služby www.symbolyosudu.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti tieto zmluvné podmienky bez udania dôvodu zmeniť.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Používaním služby užívateľ potvrdzuje, že si tieto podmienky pozorne prečítal, rozumie im a s týmito podmienkami úplne a bez obmedzenia súhlasí.
 2. Dôsledkom akceptácie týchto všeobecných podmienok používania služby stráca užívateľ momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy, poskytovanie služby sa začalo s výslovným súhlasom užívateľa, ktorý bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Poskytovanie takejto služby sa spravidla začína pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Preto užívateľa v zmysle príslušných právnych predpisov poskytovateľ poučuje o tom, že akceptáciou týchto všeobecných podmienok používania služby stráca momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že došlo k úplnému poskytnutiu služby, poskytovanie služby sa začalo s užívateľovým výslovným súhlasom a bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Akceptáciou znenia týchto všeobecných podmienok používania služby užívateľ výslovne vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

XII. Kontakt

Na komunikáciu s prevádzkovateľom môžete užívateľ využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných  podmienkach používania služby:

email: info@mediatex.sk

Tel.: 02/444 613 24

Adresa: Mediatex s.r.o., P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3.

 

 

Tieto všeobecné podmienky používania služby nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2022