Popis pravidiel SMS služby ODKAZ na čísle 7033

 1. SMS služba ODKAZ na čísle 7033 je služba, v ktorej účastníci zasielajú svoj odkaz formou SMS, obsah ktorého je v súlade so zákonom a teda spôsobilý podľa rozhodnutia organizátora služby na uverejnenie  vo vysielaní na televíznej stanici TV8.
 2. Organizátorom služby a vysielateľom služby s názvom TV8 je spoločnosť Phonotex spol. s r.o., Bojnická 16/A, 83104 Bratislava-Nové Mesto.
 3. SMS službu ODKAZ na čísle 7033 technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 54, 830 00 Bratislava.
 4. SMS služba ODKAZ na čísle 7033 je zaradená do vysielania na televíznej programovej službe s názvom TV8 podľa rozhodnutia organizátora v období od 07.02.2017 do odvolania.
 5. Účastník sa do služby zapojí odoslaním SMS v tvare: ODKAZ (medzera) text na skrátené číslo 7033 v období trvania samotnej služby. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom ODKAZ písané malými aj veľkými písmenami a textom, pričom takáto SMS sa systémom Mediatex považuje  za platnú SMS.
 6. Každý účastník môže počas trvania súťaže poslať neobmedzený počet SMS správ.
 7. Cenu odoslanej SMS z  telefónneho čísla účastníka neurčuje Organizátor služby, cena sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov.
 8. Každý účastník, ktorý odošle platnú SMS na správne SMS číslo, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do služby. Cena spätnej SMS je 0,80 € s DPH.
 9. Účastník berie na vedomie, že organizátor si vyhradzuje právo cenzurovať alebo nezverejniť text účastníka a to najmä v prípadoch, v ktorých text účastníka nie je v súlade so zákonom alebo morálkou a etikou a to najmä v nasledovných prípadoch:
 • propaguje násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecuje nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • otvorene alebo skrytou formou propaguje alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok;
 • obsahuje vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • obsahuje texty s erotickým obsahom;
 • obsahuje texty, ktoré by mohli poškodiť dobré meno a povesť Organizátora služby alebo ostatných užívateľov služby;
 • otvorene alebo skrytou formou robí reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propaguje a uskutočňuje akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Účastník zaslaním SMS zároveň súhlasí, že v súlade s týmito všeobecnými pravidlami môže byť obsah použitý pre účely Organizátora a tiež pre účely použitia v   iných médiách (tlač, TV, rádio atď).
 2. Účastník týmto prehlasuje, že je vlastníkom všetkých požadovaných práv súvisiacich s obsahom a dáva výslovný súhlas Organizátorovi s ukladaním služby, publikácie a prevodu uvedeného obsahu, pričom nie sú dotknuté akékoľvek práva tretej osoby, ani právne predpisy a tiež neporušuje žiadne predpisy týchto podmienok použitia.  V prípade, že užívateľ sám nie je vlastníkom vyššie uvedených práv, týmto prehlasuje, že  tieto práva a licencie platne nadobudol pre účel  ich využitia v súlade s týmito všeobecnými pravidlami.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky služby, ako aj právo službu prerušiť alebo zrušiť. O akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa služby ODKAZ  a jej organizácie bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takýmto postupom účastník bezvýhradne súhlasí.
 4. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.
 5. Pravidlá SMS služby ODKAZ na čísle 7033 nadobúdajú platnosť od 07.02.2017.