VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PROGRAMU ŠPERK TV

 I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 Šperk TV  je televízny program, v ktorom sú prezentované produkty, ktoré účastník môže zakúpiť za konečnú cenu. Účelom programu je predaj tovaru, marketingovú podpora aktivít a značky predajcu a TV stanice.

II. PRODUCENT PROGRAMU A PREDAJCA

 Producentom programu je spoločnosť Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B.

Predajcom tovaru je spoločnosť BONMEDIA s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16658/B.

  III. DOBA TRVANIA PROGRAMU

 Program je vysielaný v programovej štruktúre vysielateľa podľa vzájomnej dohody producenta a vysielateľa v období od 24.4. 2017 do odvolania. Dĺžku jedného programu určuje producent.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

 Zúčastniť programu sa môžu všetky fyzické osoby bez rozdielu spôsobilé na právne úkony.

Predaj v rámci programu sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Šperk TV zverejnenými na webových stránkach predajcu, producenta a vysielateľa.

V. POPIS PROGRAMU

TV program (alebo relácia) s názvom Šperk TV je vysielaný prostredníctvom dohodnutých vysielateľov programovej služby.

V rámci vysielania moderátor/ka prezentuje sériu vybraných produktov daného predajcu. Zároveň je divák informovaný o cenách produktov predajcu v rôznych úrovniach (pôvodná cena, aktuálna cena, akciová cena a pod.) a o plánovanej množstevnej ponuke daného produktu pre danú reláciu.

VI. POČET A CENA PRODUKTOV V PONUKE

TV program prezentuje pre každý produkt jeho počet, ktorý predajca plánuje predať v danej prezentácii za danú cenu. Reálny predaj produktov k naplánovanému sa môže líšiť podľa záujmu, rýchlosti a počtu objednávok, stavu skladových zásob a možnosti doobjednania produktu. Celková skladová zásoba predajcu alebo aktuálne predaný počet produktov nemusí korešpondovať s plánovaným počtom predaja na danú reláciu vzhľadom na okolnosti akými sú: zatraktívnenie predaja v ďalšej relácii, doplňovanie zásob na sklade, dostupnosť produktu v požadovanom čase, limitované série produktov a zachovanie ich aktraktivity, snaha uspokojiť záujemcov a pod..

Po zadaní ponuky v relácii prijímanie objednávok môže prebiehať aj po skončení ponuky podľa uváženia predajcu.

„Pôvodná cena“ uvedená v ponuke v danej relácii nemusí predstavovať objektívnu trhovú hodnotu produktu, odporúčanú cenu, bežnú cenu, všeobecne akceptovanú cenu a pod. na retailovej úrovni.

Cena „Práve teraz“ predstavuje cenu predajcu a jej následné zníženie akciovú cenu predajcu pre danú reláciu. Priebeh poklesu ceny môže byť jedinečný pre každú reláciu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Producent programu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá programu, ako aj právo program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. O akýchkoľvek sporných otázkach  týkajúcich sa programu a jeho organizácie bude s konečnou platnosťou rozhodovať producent, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v programe bezvýhradne súhlasí.

Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.