Všeobecné obchodné podmienky pre KURZY, PREDNÁŠKY A SEMINÁRE

I. Základné ustanovenia

 1. Službu s názvom „Kurzy, Prednášky a Semináre “ (ďalej len Kurzy) organizuje spoločnosť Mediatex s.r.o., (ďalej len Organizátor), P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B, v spolupráci s partnermi poskytujúcimi predmetné služby (ďalej len Dodávateľ).
 2. Objednávateľ je osoba, ktorá si vybrala, záväzne objednala a zaplatila Kurzy uverejnených na webových stránkach,  oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, v rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.
 3. Objednávka je príkazom pre Organizátora na realizáciu objednanej a zaplatenej služby od Objednávateľa. (Ďalej len Objednávka).

II. Objednávka

 1. Objednávku kurzu môže Objednávateľ uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

a) Online objednávkou cez webové stránky Organizátora.

b) Telefonicky zavolaním na číslo uvedené na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, v rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.

c) Mailom na adresu uvedenú na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.

2. Objednávateľ musí v objednávke uviesť presné a pravdivé údaje.

III. Cena

 1. Aktuálna cena kurzov je zverejnená na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, v rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.

IV. Platba

 1. Za objednaný kurz môže Objednávateľ zaplatiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. O spôsobe úhrady kurzu bude informovať Organizátor Objednávateľa prostredníctvom webových stránok, oboznamovacích materiálov (napr. letákov, plagátov), rozhlasových a televíznych spotov, ako aj prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie s Objednávateľom.
 2. Ak sa Organizátor a Objednávateľ nedohodnú inak, objednaný kurz musí Objednávateľ uhradiť najneskôr do termínu zverejnenom na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora, alebo oznámeným prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie s Objednávateľom.

 V. Storno objednávky

 1. Storno Objednávky nie je možné. V prípade, ak nie je možná účasť Objednávateľa na objednanom kurze, Objednávateľ môže požiadať o účasť náhradnej osoby, ktorú si Objednávateľ zabezpečí sám, pričom túto skutočnosť musí telefonicky, písomne alebo emailom oznámiť Organizátorovi najneskôr 7 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu.

VI.  Záväzky strán

 1. Prevádzkovateľ a Dodávateľ sa zaväzujú:
 • Zabezpečiť priebeh Kurzov riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou.
 • Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii kurzov.
 • Zachovávať mlčanlivosť o údajoch Objednávateľa, neposkytovať údaje tretím osobám ani ich komerčne využiť.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje:
 • Zaplatiť za objednané služby prostredníctvom možných spôsobov platby uvedených na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.
 • V objednávacom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé spracovanie Objednávky.
 1. Objednávateľ ďalej prehlasuje, že je oboznámený s tým, že služba má len informatívny obsah a nie je návodom k činom ani rozhodnutiam.

VII.    Reklamácie

 1. Pokiaľ Objednávateľ podá sťažnosť na službu Kurzy a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak bola sťažnosť podaná po skončení Kurzu, Organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Kurzu na adresu organizátora Kurzu, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@mediatex.sk s označením „Sťažnosť na kurz. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času kurzu sa viaže a čoho sa sťažovateľ domáha.
 2. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Objednávateľa je konečné.

VIII.    Autorské práva

 1. Toto audiovizuálne dielo, ako aj jeho obsah, je predmetom práv duševného vlastníctva výlučne jeho autora. Majiteľ týchto práv udelil súhlas na užívanie tohto diela výhradne pre účely jeho sledovania v súkromí. Každé ďalšie práva sú vyhradené autorovi diela. Akékoľvek kopírovanie, verejné šírenie alebo iné použitie vrátane sprístupnenia tohto diela a/alebo jeho časti, tiež jeho ďalšia distribúcia alebo predaj sú prísne zakázané. Takáto činnosť je dôvodom pre podanie občianskoprávnej žaloby a prípadne tiež dôvodom trestnoprávnej zodpovednosti.


IX.    Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ vyjadruje súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných informačných SMS a mailov marketingového charakteru od Organizátora kurzov. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-za-ucelom-poskytnutia-sluzby-kurzu-prednasky-seminaru-plnenie-zmluvy-is-kurzy-prednasky-seminare/http://www.mediatex.sk/?p=701

  X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Organizátorom, Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzné nariadenia vydané štátnymi orgánmi v súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho šírením.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.
 4. Organizátor nehradí účastníkovi kurzu (Objednávateľovi) žiadne náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou na Kurze.
 5. V prípade malého počtu prihlásených záujemcov si Organizátor vyhradzuje právo termín zrušiť a navrhnúť Objednávateľovi náhradný termín, alebo vrátiť mu uhradený poplatok za službu.
 6. Tieto špecifické obchodné podmienky služby Kurzy, prednášky, semináre nadobúdajú platnosť dňa 13. 02. 2019.

  XI. Kontakt

Kontaktný e-mail: info@mediatex.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2021