Všeobecné obchodné podmienky pre Zážitkový pobyt  

I. Základné ustanovenia

 1. Službu s názvom „Zážitkový pobyt “ (ďalej len Pobyt) organizuje spoločnosť Mediatex s.r.o., (ďalej len Organizátor), O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B, v spolupráci s partnermi poskytujúcimi predmetné služby (ďalej len Dodávateľ).
 2. Objednávateľ je osoba, ktorá si vybrala, záväzne objednala a zaplatila Pobyt uverejnený na webových stránkach,  oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, v rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.
 3. Objednávka je príkazom pre Organizátora na realizáciu objednanej a zaplatenej služby od Objednávateľa. (Ďalej len Objednávka).

  II.  Objednávka

 1. Objednávku Pobytu môže Objednávateľ uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
  1. Online objednávkou cez webové stránky Organizátora.
  2. Telefonicky zavolaním na číslo uvedené na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, v rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.
  3. Mailom na adresu uvedenú na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.
 2. Objednávateľ musí v Objednávke uviesť presné a pravdivé údaje.

III. Cena

 1. Aktuálna cena Pobytu je zverejnená na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, v rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.

IV.  Platba

 1. Za objednaný Pobyt môže Objednávateľ zaplatiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. O spôsobe úhrady Pobytu bude informovať Organizátor Objednávateľa prostredníctvom webových stránok, oboznamovacích materiálov (napr. letákov, plagátov), rozhlasových a televíznych spotov, ako aj prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie s Objednávateľom.
 2. Ak sa Organizátor a Objednávateľ nedohodnú inak, objednaný Pobyt musí Objednávateľ uhradiť najneskôr do termínu zverejnenom na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora, alebo oznámeným prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie s Objednávateľom.

 

V.  Storno objednávky, zrušenie účasti na Pobyte a storno poplatky

 1. Objednávateľ má právo na storno objednávky a vrátenie zaplatenej ceny bez akéhokoľvek storno poplatku v prípade:
 • Zrušenia Pobytu zo strany Dodávateľa
 • Podľa ustanovení §741e a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Oznámením o storno objednávky spísané a zaslané prostredníctvom mailu, doporučenej pošty, prípadne iným preukázateľným spôsobom. (Táto možnosť je prípustná iba, ak do začatia pobytu zostáva viac ako 30 kalendárnych dní.) Objednávka sa stáva platnou dňom uhradenia pobytu.
 1. Dodávateľ má právo zrušiť objednávku pred nástupom na Pobyt alebo počas priebehu pobytu s okamžitou platnosťou v nasledovných prípadoch:
 • Z dôvodu zrušenia pobytu
 • Z dôvodu oneskorenej úhrady objednávky
 • Z dôvodu porušenia povinností Objednávateľa, ktoré sú definované vo VOP, za porušenie povinností Objednávateľa sa považuje aj také konanie, ktorým vážne narušuje priebeh pobytu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov pobytu alebo poškodzuje zariadenie pobytu, pokiaľ Objednávateľ vážne naruší právne predpisy SR. Objednávateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané a zároveň je Objednávateľ povinný uhradiť Dodávateľovi náklady spojené so vzniknutou škodou.
 1. Dodávateľ má právo zrušiť objednávku v nasledovných prípadoch
 • Ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pobytu, kde sa minimálny počet účastníkov vyžaduje,
 • Z dôvodu pôsobenia tzv. vyššej moci, t.j. takých, ktoré Dodávateľ nemohol žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodu živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie, a pod. V prípade zrušenia pobytu z dôvodu vyššej moci je Dodávateľ povinný vrátiť prostriedky, ktoré neboli vynaložené na daný pobyt. Nevratné zálohy za pobyt uhradené zariadeniu znášajú Objednávateľ aj Dodávateľ rovnakým dielom.
 • Z iných Objednávateľovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od dodávateľa spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo ďalšieho priebehu pobytu.
 1. Objednávateľ môže písomne oznámiť, že pobytu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového Objednávateľa, že súhlasí s VOP a spracovaním osobných údajov. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny pobytu a úhradu nákladov, ktoré dodávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. Ak Objednávateľ zmeny oznámi menej ako 10 dní pred pobytom, bude týmto zmenám vyhovené za poplatok vo výške 10.- eur za každú zmenu.
 2. Pred začiatkom čerpania služieb má Objednávateľ právo kedykoľvek odstúpiť od objednávky. Pri odstúpení od Objednávky pobytu je Objednávateľ povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu, resp. storno poplatky, pričom storno poplatok sa vypočíta s ceny pobytu:
 • 40 až 35 dní pred začiatkom pobytu 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb
 • 34 až 25 dní pred začiatkom pobytu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb
 • 24 až 15 dní pred začiatkom pobytu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb
 • 14 až 7 dní pred začiatkom pobytu 80 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb
 • 6 menej dní pred začiatkom pobytu 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb
 • V prípade, že Objednávateľ nenastúpi na pobyt z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie ceny alebo alikvotnej časti ceny pobytu za nečerpané služby.

  VI.  Záväzky strán

 1. Prevádzkovateľ a Dodávateľ sa zaväzujú:
 • Zabezpečiť priebeh Pobytu riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou.
 • Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii pobytu.
 • Zachovávať mlčanlivosť o údajoch Objednávateľa, neposkytovať údaje tretím osobám ani ich komerčne využiť.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje:
 • Zaplatiť za objednané služby prostredníctvom možných spôsobov platby uvedených na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), rozhlasových a televíznych spotoch Organizátora.
 • V objednávacom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé spracovanie Objednávky.
 1. Objednávateľ ďalej prehlasuje, že je oboznámený s tým, že služba má len informatívny obsah a nie je návodom k činom ani rozhodnutiam.


VII.    Reklamácie

 1. Pokiaľ Objednávateľ podá sťažnosť na službu Pobyt a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak bola sťažnosť podaná po skončení Pobytu, Organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Pobytu na adresu organizátora Pobytu, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@mediatex.sk s označením „Sťažnosť na pobyt. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času pobytu sa viaže a čoho sa sťažovateľ domáha.
 2. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Objednávateľa je konečné.

VIII.    Autorské práva

 1. Toto audiovizuálne dielo, ako aj jeho obsah, je predmetom práv duševného vlastníctva výlučne jeho autora. Majiteľ týchto práv udelil súhlas na užívanie tohto diela výhradne pre účely jeho sledovania v súkromí. Každé ďalšie práva sú vyhradené autorovi diela. Akékoľvek kopírovanie, verejné šírenie alebo iné použitie vrátane sprístupnenia tohto diela a/alebo jeho časti, tiež jeho ďalšia distribúcia alebo predaj sú prísne zakázané. Takáto činnosť je dôvodom pre podanie občianskoprávnej žaloby a prípadne tiež dôvodom trestnoprávnej zodpovednosti.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ vyjadruje súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných informačných SMS a mailov marketingového charakteru od Organizátora pobytu. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach : https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-za-ucelom-poskytnutia-sluzby-kurzu-prednasky-seminaru-plnenie-zmluvy-is-kurzy-prednasky-seminare/   

X.  Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Organizátorom, Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Objednávateľsa zaväzuje dodržiavaťvšetky záväzné nariadenia vydané štátnymi orgánmi v súvislosti s ochorením COVID19 a jeho šírením.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.
 4. Organizátor nehradí účastníkovi pobytu (Objednávateľovi) žiadne náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou na pobyte mimo vopred dohodnutých služieb.
 5. V prípade malého počtu prihlásených záujemcov si Organizátor vyhradzuje právo termín zrušiť a navrhnúť Objednávateľovi náhradný termín, alebo vrátiť mu uhradený poplatok za službu.
 6. Tieto špecifické obchodné podmienky služby Pobytu nadobúdajú platnosť dňa 20.1.2023.

XI.  Kontakt

Kontaktný e-mail: info@mediatex.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 20.1.2023