Všeobecné obchodné podmienky pre služby VÝKLAD OSUDU a EXKLUZÍVNY VÝKLAD OSUDU

I. Základné ustanovenia

 1. Stránku ivestenie.sk a službu „Výklad osudu“ a „Exkluzívny výklad osudu“ ( ďalej len Výklad) prevádzkuje spoločnosť Mediatex, s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ) P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B, v spolupráci s partnermi poskytujúcimi predmetné služby (ďalej len Dodávateľ).
 2. Objednávateľ je osoba, ktorá si vybrala, záväzne objednala a zaplatila Výklad na webových stránkach Organizátora ( ivestenie.sk, www.tv8.sk, a iné ).
 3. Objednávka je príkazom pre Prevádzkovateľa na realizáciu objednanej a zaplatenej služby od Objednávateľa. (Ďalej len Objednávka).

II. Objednávka

 1. Objednávku Výkladu môže Objednávateľ uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

a)Online objednávkou cez webové stránky Prevádzkovateľa.

b)Telefonicky zavolaním na číslo uvedené na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch Prevádzkovateľa.

c) Mailom na adresu uvedenú na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch Prevádzkovateľa.

2.Objednávateľ musí v Objednávke uviesť presné a pravdivé údaje.

III. Cena

 1. Aktuálna cena Výkladov je zverejnená na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch Prevádzkovateľa.

IV. Platba

 1. O spôsobe úhrady Výkladu bude informovať Prevádzkovateľ Objednávateľa prostredníctvom webových stránok, oboznamovacích materiálov (napr. letákov, plagátov), rozhlasových a televíznych spotov, ako aj prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie s Objednávateľom.

V. Dodacie podmienky

 1. Objednávky sa spracúvajú až po zaplatení služby.
 2. Dodacia lehota vypracovaného Výkladu je 30 dní od pripísania platby na účet Prevádzkovateľa.

VI. Storno objednávky

 1. Storno Objednávky nie je možné.

VII.    Záväzky strán

 1. Prevádzkovateľ a Dodávateľ sa zaväzujú:
 • Zabezpečiť vyhotovenie Objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou.
 • Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii Objednávky.
 • Zachovávať mlčanlivosť o údajoch Objednávateľa, neposkytovať údaje tretím osobám ani ich komerčne využiť.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje:
 • Zaplatiť za objednané služby prostredníctvom možných spôsobov platby uvedených na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), rozhlasových a televíznych spotoch Prevádzkovateľa.
 • V objednávacom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé spracovanie Objednávky.
 1. Objednávateľ ďalej prehlasuje, že je oboznámený s tým, že služba má len informatívny obsah a nie je návodom k činom ani rozhodnutiam.

VIII.    Reklamácie

 1. Pokiaľ Objednávateľ podá sťažnosť na službu Výklad a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch, Prevádzkovateľ o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od obdržania vyhotoveného Výkladu na adresu Prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@mediatex.sk s označením „Sťažnosť na Výklad. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu sa viaže a čoho sa sťažovateľ domáha.
 2. Rozhodnutie Prevádzkovateľa týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Objednávateľa je konečné.

IX.  Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ vyjadruje súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných informačných SMS a mailov marketingového charakteru od Prevádzkovateľa služby. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach  https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-za-ucelom-poskytnutia-sluzby-vestenie-plnenie-zmluvy-is-vestenie/http://www.mediatex.sk/?p=715

  X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom, Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.
 3. Tieto špecifické obchodné podmienky služby Výklad nadobúdajú platnosť dňa 20. 02. 2019.

  XI. Kontakt

Kontaktný e-mail: info@mediatex.sk

V Bratislave dňa 20.02.2019.