Všeobecné podmienky používania služby Veštenie zadarmo

 1. Každý užívateľ sa odoslaním vyplneného formulára zaväzuje rešpektovať a dodržiavať nižšie uvedené Podmienky.
 2. VEŠTENIE ZADARMO je bezplatná online služba, do ktorej sa môže zapojiť ktorýkoľvek používateľ.
 3. Prevádzkovateľom služby VEŠTENIE ZADARMO je spoločnosť Mediatex, Bojnícka 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B .
 4. Užívateľ prispieva svojimi otázkami do Veštenia zadarmo tým, že vyplní online formulár uvedený na webovej stránk. Užívateľ prispieva svojimi otázkami do VEŠTENIA ZADARMO bezodplatne.

Do online formuláru vpisuje  užívateľ nasledovné údaje:

 • krstné meno (svoje alebo osoby, na ktorú sa užívateľ pýta)
 • dátum narodenia (svoj alebo osoby, na ktorú sa užívateľ pýta)
 • konkrétnu otázku pre moderátora
 1. Po odoslaní formulára sú jednotlivé otázky zaradené do zoznamu, z ktorých si moderátor vyberá otázky, na ktoré bude odpovedať.
 2. Výber otázok, ako aj počet otázok, na ktoré odpovedá moderátor, je náhodný. Rozsah odpovede jednej otázky určuje moderátor.
 3. Vybraná otázka bude zodpovedaná moderátorom najneskôr do siedmych dní od jej zaslania cez online formulár. V zozname služby VEŠTENIE ZADARMO budú uverejnené len zodpovedané otázky, ktoré sú dostupné všetkým používateľom stránok, na ktorých je služba zverejnená.
 4. Užívateľovým odoslaním otázky v rámci služby získava Prevádzkovateľ služby všetky autorské, užívacie a obdobné práva k užívateľovej otázke (ako aj ku všetkým užívateľom poskytnutým informáciám) a to najmä právo tieto otázky používať (napríklad zverejnením na webových stránkach prevádzkovateľa, tlačovinách, reklamných materiáloch prevádzkovateľa bez obmedzenia), kontrolovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo inak používať ako aj vytvárať z nich iné diela.
 5. Prevádzkovateľ služby nie je povinný otázky odoslané do VEŠTENIA ZADARMO zverejniť. Prevádzkovateľ nebude zverejňovať najmä opakujúce sa otázky a otázky, v ktorých text Užívateľa nie je v súlade so zákonom alebo morálkou a etikou a to najmä v nasledovných prípadoch:
 • propaguje násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecuje nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • otvorene alebo skrytou formou propaguje alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok;
 • obsahuje vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • obsahuje texty s erotickým obsahom;
 • obsahuje texty, ktoré by mohli poškodiť dobré meno a povesť Prevádzkovateľa služby alebo ostatných užívateľov služby;
 • otvorene alebo skrytou formou robí reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propaguje a uskutočňuje akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Informácie, názory a odpovede prezentované v rámci služby VEŠTENIE ZADARMO sú len informatívne, nezáväzné a predstavujú výhradne názor ich autora. Poradenstvo prostredníctvom tejto služby nenahrádza odbornú a lekársku starostlivosť a služba sama o sebe negarantuje výsledok. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služby VEŠTENIE ZADARMO. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služby VEŠTENIE ZADARMO alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez súhlasu užívateľov a i bez ich predchádzajúceho oboznámenia službu VEŠTENIE ZADARMO upravovať.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné podmienky používania služby VEŠTENIE ZADARMO, ako aj právo službu prerušiť alebo zrušiť. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené na stránke prevádzkovateľa mediatex.sk. Nové Podmienky sú účinné okamihom ich zverejnenie na týchto stránkach.
 4. Je právom a povinnosťou užívateľa pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Je v záujme užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služby VEŠTENIE ZADARMO po vykonaní týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

V Bratislave 26.8.2020.