Všeobecné pravidlá programu ŠŤASTNÁ HODINKA

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. ŠŤASTNÁ HODINKA je interaktívny televízny program, v ktorej účastník kladie otázky moderátorovi (veštcovi, veštici). Účelom programu je podpora aktivít a značky organizátora, TV stanice, príp. reklamných partnerov programu. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v programe.
 2. Program je zaradený do vysielania na televíznej stanici TV8.
 3. Podmienky a priebeh programu upravujú pravidlá. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu programu je záväzné úplné znenie pravidiel.

II. ORGANIZÁTOR PROGRAMU

1.Organizátorom programu je spoločnosť Mediatex, Bojnícka 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B .

 III. DOBA TRVANIA PROGRAMU

 1. Program je vysielaný v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

 1. Zúčastniť programu sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
 2. Programu sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii programu a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka).

 V. ÚČASŤ V PROGRAME

 1. Fyzická osoba sa stáva účastníkom programu v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom, a to na základe zatelefonovania na telefónne číslo zverejnené resp. zobrazené na obrazovke alebo oznámené moderátorom. Úspešné spojenie s automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu spustí automatická hláska. Organizátor programu nezaručuje účastníkom prepojenie do štúdia vzhľadom na technické, dramaturgické a iné okolnosti spojené s vysielaním. Maximálna dĺžka hovoru je cca 60 minút. Maximálna dĺžka hovoru po prepojení do štúdia je 5 minút Každé jedno zatelefonovanie na telefónne číslo, ktoré je spojené s automatickou telefónnou ústredňou, je zaúčtované sumou 1,- EUR s DPH/1 min., resp. podľa cenníka operátora, s ktorým ma účastník uzatvorenú zmluvu o pripojení. Cena hovoru je účtovaná minútovou tarifikáciou.
 2. Po prepojení účastníka do štúdia, účastník položí moderátorovi (veštcovi alebo veštkyni) otázku.
 3. Účastník sa môže programu zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor účastníka po dovolaní sa do automatického telefónneho systému.

 VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Účastník programu súhlasí s týmito pravidlami programu a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel programu má organizátor programu právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka z programu. Rozhodnúť o prípustnosti účasti účastníka v programe má po nadviazaní telefonického spojenia s automatickým telefónnym systémom aj moderátor programu (veštec alebo veštica) , resp. iná poverená osoba.
 2. Za konanie tretích osôb, účastníkov programu alebo osôb inak sa podieľajúcich na programe organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú elektronickú a inú komunikáciu.
 4. Účastník programu dáva organizátorovi bez obmedzenia súhlas na použitie hlasového prejavu účastníka programu v nezmenenej podobe vo vysielaní on line ako aj v reprízach vysielania programu.
 5. Poradenstvo prostredníctvom tejto služby nenahrádza odbornú a lekársku starostlivosť a služba sama o sebe negarantuje výsledok.

VII. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Zavolaním do programu Hudobné želania, odvysielaného na televíznej stanici TV8, vyjadruje účastník programu súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora programu.
 2. Údaje o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu : https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-za-ucelom-poskytnutia-sluzby-audiotex-klientovi-plnenie-zmluvy-is-audiotex/

 VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese www.tv8.sk.
 2. Organizátor programu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá programu, ako aj právo program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. O akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa programu a jej organizácie bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v programe bezvýhradne súhlasí..
 3. Pravidlá programu Šťastná hodinka sa riadia Všeobecnými podmienkami poskytovania audiotexových služieb spoločnosti Mediatex s.r.o. uvedenými na stránke www.mediatex.sk.
 4. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.